سالن های باغ تالار فاخر
سالن های عمارت فاخر
ورودی عمارت فاخر
تالار
فضای باز باغ تالار فاخر
لوکییشن ها
لوکیشن ها
نمای باغ تالار فاخر
عمارت فاخر
نمای عمارت فاخر
عمارت فاخر
فضای باز
فضای باز باغ تالار
لوکیشن ها
لوکیشن ها